• <assert.h>: Bao gồm macro assert dùng để hỗ trợ trong việc phát hiện các lỗi lô-gíc và các kiểu lỗi khác trong các phiên bản dùng để tìm lỗi của một chương trình.
 • <complex.h>: Một tập hợp các hàm dùng để điều chỉnh các số phức (mới có trong chuẩn C99).
 • <ctype.h>: bao gồm các hàm dùng để phân lớp các kí tự bởi các kiểu hay dùng để chuyển đổi giữa chữ viết hoa và viết thường.
 • <errno.h>: Dùng để thử (hay hiển thị) các lỗi được báo cáo từ các hàm thư viện.
 • <fenv.h>: Dùng để kiểm soát môi trường chấm động (mới có trong C99).
 • <float.h>: Bao gồm định nghĩa các hằng mà nêu ra các đặc tính xây dựng của thư viện chấm động, như là sự khác nhau nhỏ nhất của hai số chấm động (có thể có) qua _EPSILON, số lớn nhất của các chữ số của độ chính xác qua _DIG và khoảng cách của các số mà có thể biểu thị được qua _MIN và _MAX.
 • <inttypes.h>: Dùng cho việc chuyển đổi kiểu chính xác giữa các kiểu nguyên (mới có trong C99).
 • <iso646.h>: Để lập trình trong ISO 646 cho cho các bộ kí tự khác nhau (mới có trong NA1).
 • <limits.h>: Chứa định nghĩa các hằng có đặc tính đặc biệt của các kiểu nguyên, như là khoảng cách của các số mà có thể biểu thị quan _MIN, _MAX.
Contains defined constants specifying the implementation-specific properties of the integer types, such as the range of numbers which can be represented (_MIN, _MAX).
 • <locale.h>: Dùng cho setlocale() và các hằng có liên quan. Việc này đuợc dùng để lựa chọn địa phương cần thiết.
 • <math.h>: Cho việc tính các hàm số thông dụng.
 • <setjmp.h>: Khai báo setjump/longjump đưuợc dùng trong việc thoát ra của nơi không có tính địa phương.
 • <signal.h>: Để kiểm soát các điều kiện ngoại lệ.
 • <stdarg.h>: Để truy cập số lượng khác nhau của các đối số được chuyển vào hàm.
 • <stdbool.h>: Dùng cho khiểu dữ liệu Bool (mới có trong C99).
 • <stdint.h> : Dùng trong việc định nghĩa các kiểu nguyên khác nhau (mới có trong C99).
 • <stddef.h>: Cung cấp nhiều kiểu và macro hữu dụng.
 • <stdio.h>: Cung cấp cốt lõi của những khả năng nhập trong C. Tập tin này bao gồm họ hàm printf.
 • <stdlib.h>: Dùng để xúc tiến nhiều phép toán, bao gồm sự chuyển đổi, các số giả ngầu nhiên, cấp phát vùng nhớ, kiểm soát quá trình, môi trường, tín hiệu, tìm kiếm, và xếp thứ tự.
 • <string.h>: Để điều chỉnh nhiều loại dãy kí tự.
 • <tgmath.h>: Dùng cho các hàm toán kiểu thông dụng (mới có trong C99).
 • <time.h>: Để chuyển đổi giữa các định dạng khác nhau về thì giờ và ngày tháng.
 • <wchar.h>: Để điều chỉnh độ rộng của các dòng (dữ liệu) và nhiều loại dãy kí tự sử dụng nhiều (loại) kí tự có độ lớn (Unicode chẳng hạn). -- Đây là chìa khóa để hỗ trợ nhiều ngôn ngữ (mới có trong NA1).
 • <wctype.h>: Để phân lớp các kí tự có độ lớn (mới có trong NA1).

Theo wikipedia