Thông báo số 1 xem chi tiết tại đây: http://dtdh.hut.edu.vn/images/storie...___olympic.pdf

Thông báo số 2 xem chi tiết tại đây: http://dtdh.hut.edu.vn/images/storie...ebsite2012.pdf

Nội dung ôn tập và thi phần lý thuyết xem chi tiết tại đây: http://dtdh.hut.edu.vn/images/storie...n_lythuyet.pdf