đây là bài tập lớn máy điện của thầy sĩ :
http://www.ziddu.com/download/174529...myin6.rar.html