Cho mình xin 500 kinh nghiệm về vấn đề này .. khi làm BTL đầu tiên thì mình sẽ viết gì