mình có biết về SW, dự định làm đề tài NCKH về nó nhưng chưa có ý tưởng gì ? Mọi người giúp với nghen !