VnPro Trân Trọng Giới Thiệu Series bài giảng CCNA

Giảng viên thực hiện: Thầy Lê Đức Phương---------------------------------------------------------
BÀI 16 - Bài Giảng Trungking - VTP


-----------------------------------------------
----------

Trungking

Part 1

http://www.youtube.com/watch?v=WcRqL_PzKbs

Part 2
http://www.youtube.com/watch?v=0KIRSjcMy-w

Part 3

http://www.youtube.com/watch?v=5xUOvYPHss4

Part 4
http://www.youtube.com/watch?v=xIGdXF94ADQ

VTP

Part 1
http://www.youtube.com/watch?v=d8nQzjpXsPs

Part 2
http://www.youtube.com/watch?v=GA6k8nGT51s