giúp mình giả bài tập này với các bạn!
đề bài:
TUYEN_DUONG(UMaTuyenU, TenTuyen, SoKM, GiaVe)
TUYEN_DUONG: Mỗi tuyến có một mã tuyến duy nhất để phân biệt tuyến này với tuyến khác. Ngoài ra ở mỗi tuyến có một tên tuyến xác định như: Bến Thành – Suối Tiên, và số KM trên tuyến đó. Ở mỗi tuyến có thể có giá vé khác nhau như tuyến Bến Thành-Đại Nam vé 15000 đ, trong khi vé của những tuyến trong nội thành 3000đ….
NHAT_TRINH(UMaNT, NgayU, MaXe)
NHAT_TRINH: Trong một ngày có nhiều nhật trình (xe chạy) gồm mã nhật trình, ngày, và mỗi nhật trình có một chiếc xe chạy xác định.
XE(UMaXeU, TenXe, TenTaiXe, SoCho)
XE: Mỗi xe có một mã xe duy nhất. Thông tin xe còn có tên xe, tên tài xế lái xe và số chỗ ngồi trên mỗi chiếc xe.
CHI_TIET_NHAT_TRINH(UMaNT, Ngay, MaTuyenU, SoVe)
CHI_TIET_NHAT_TRINH: Trong một ngày mỗi tuyến xe có thể chạy nhiều lần trong nhật trình của ngày đó (mã nhật trình, ngày và mã tuyến), ngoài ra, còn có số lượng vé bán được trong mỗi nhật trình của từng tuyến

Yêu cầu:
1. Viết đại số quan hệ cho các câu sau:
a. Cho biết những tuyến có giá vé từ 10.000 trở lên.
b. Cho biết những tên xe chạy vào ngày 24/12/2010
c. Cho biết tổng số lượng vé bán được mỗi ngày.
d. Cho biết những tuyến có số KM lớn hơn 10.
e. Cho biết những tên xe có số chỗ là 30 chạy vào ngày 24/12/2010