User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Bài tập lập trình C

 1. #1
  .:: Grumpy svBKer ::. Avatar của 1973
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Bài gửi
  3.793

  Mặc định Bài tập lập trình C

  Xin lập chủ đề này ra để tổng hợp các bài tập lập trình C mà các bạn mới bắt đầu lập trình C hay mắc phải.

  Lưu ý:
  - có thể hỏi đáp, góp ý nhưng phải liên quan đến các bài tập trong chủ đề này
  - nếu muốn hỏi các vấn đề khác về C xin hãy lập 1 topic mới trong box Lập trình C/C++ để tránh loãng chủ đề.

  Bài 1: Cho một dảy số nguyên n phần tử a[0],a[1]..a[n-1] tìm số lớn nhất của dảy. Điều kiện n<100.
  Dử liệu nhập xuất ra màn hình
  PHP Code:
  // cho 1 day so, tim so lon nhat trong day
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  int main()
  {
      
  int i,max,n;
      
  int a[100];
      
  printf("nhap n=");scanf("%d",&n);
      
  printf("nhap day so : ");
      
  scanf("%d",&a[1]);
      
  max=a[1];
      for (
  i=1;i<n;i++)
      {
          
  scanf("%d",&a[i]);
          if (
  a[i]>maxmax=a[i];
      }
      
  printf("so lon nhat la: %d",max);
      
  getch();

  Bài 2: Cho một dảy số nguyên n phần tử a[0],a[1]..a[n-1] tìm số âm lớn nhất của dảy. Điều kiện n<100. dử liệu nhập xuất ra màn hình

  PHP Code:
  // cho 1 day so, tim so am  lon nhat trong day
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  int main()
  {
      
  int i,max,n;
      
  int a[100];
      
  printf("nhap n=");scanf("%d",&n);
      
  printf("nhap day so : ");
      
  max=0;
      for (
  i=0;i<n;i++)
      {
          
  scanf("%d",&a[i]);
          if (
  a[i]<0max=a[i];
      }
      for (
  i=0;i<n;i++)
      if ((
  a[i]<0)&&(a[i]>max)) max=a[i];
      if (
  max==0printf("\nkhong ton tai so am lon nhat");
      else
      
  printf("\n so am lon nhat la: %d",max);
      
  getch();

  Bài 3: Cho một dảy số nguyên n phần tử a[0],a[1]..a[n-1] sắp xếp tăng dảy số. Điều kiện n<100. dử liệu nhập xuất ra màn hình

  PHP Code:
  //thuat toan noi bot
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  int main()
  {
      
  int a[100];
      
  int i,j,n,tg;
      
  printf("nhap n=");scanf("%d",&n);
      
  printf("nhap phan tu");
      for (
  i=0;i<n;i++)
      
  scanf("%d",&a[i]);
      for (
  i=1;i<n;i++)
       for (
  j=0;j<i;j++)
       if (
  a[i]<a[j])
       {
                     
  tg=a[i];
                     
  a[i]=a[j];
                     
  a[j]=tg;
       }
       
  printf("day sau khi sap xep la");
       for (
  i=0;i<n;i++)
       
  printf("%d ",a[i] );
       
  getch();

  Bài 4. Tính giá trị pi qua công thức pi=1-1/3+1/5-1/7+...+(-1)^(n-1)*(2*n-1) với điều kiện dừng khi epsilon<1/(2*n-1), epsilon nhập từ bàn phím

  PHP Code:
  //tinh pi
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  int main()
  {
      
  int i,mau;
      
  float epsilon,pi;
      
  printf("nhap epsilon=");scanf("%f",&epsilon);
      
  pi=1;
      
  mau=1;
      
  i=1;
      while ((float)
  1/mau>=epsilon)
      {
            
  i++;
            
  mau=mau+2;
            if (
  i-((int)i/2)*2<epsilonpi=pi-(float)1/mau;
            else
            
  pi=pi+(float)1/mau;
  }
      
  printf("gia tri pi/4 la: %.9f",pi);
      
  getch();

  Các bài trên là 1 số bài của bạn khanhoatink4 ở bên http://svbk.vn/t/42250-Box-Lap-Trinh-C.html

  Tiếp tục 1 số bài khác:

  Bài 5: Mô phỏng nhân bằng tay hai số

  Ví dụ:

  Mã:
  Nhap vao 2 so muon nhan:
  x = 111
  y = 222
      1 1 1
  x
      2 2 2
  --------------------
     0 2 2 2
    0 2 2 2
   0 2 2 2
  ======================
    2 4 6 4 2
  Bài làm:

  PHP Code:
  //mo phong nhan bang tay hai so
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #define MAX 20
  int a[MAX], b[MAX],x,y,kq[MAX][MAX],dapan[MAX];
  int cach,i,j,soa,sob;
  int nhap()                          //ham nhap 2 so de nhan
  {
      
      
  printf("Nhap vao 2 so muon nhan: \n");
      
  printf("x = "); scanf("%d",&x);
      
  printf("y = "); scanf("%d",&y);
      return 
  0;
  }
      
  int tach(int numberint mang[], int &sochuso//ham tach 1 so thanh mang
                                                 // "sochuso" la so chu so cua so can tach
  {
      
  int nguyen=number;
      
  sochuso=0;
      for (
  i=0;;i++)
      {
          
  mang[i]=nguyen%10;
          
  nguyen=nguyen/10;
          
  sochuso++;
          if (
  nguyen==0) break;
          
      }
      return 
  0;
  }
  int nhan(int a[],int soaint b[], int sob//ham mo ta phep nhan
  {
      
  int nho=0,tich=0;
      
      for (
  j=0;j<sob;j++)
      for (
  i=0;i<=soa;i++)
      {
          
  tich a[i] * b[j] + nho;
          
  kq[j][i]=tich%10;
          
  nho=tich/10;
      }
      return 
  0;
  }
  int dau_cach(int so_dau_cach)    //ham tao dau cach de can le
  {
      
  int i;
      for (
  i=1;i<=so_dau_cach;i++) printf("  ");
      return 
  0;
  }

  int main()
  {
      
  /*Nhap va xu li so lieu*/
      
  nhap();    
      
  tach(x,a,soa);
      
  tach(y,b,sob);
      
  nhan(a,soa,b,sob);    
      
  /*xuat ket qua*/
      
  dau_cach(sob+1);
      for (
  i=soa-1;i>=0;i--) printf("%d ",a[i]);
      
  printf("\n");    
      
  printf("x\n");
      
  dau_cach(soa+1);
      for (
  i=sob-1;i>=0;i--) printf("%d ",b[i]);
      
  printf("\n--------------------\n");
      for (
  i=0,cach=sob;i<sob;i++,cach--)
      {
          
  dau_cach(cach);
          for (
  j=soa;j>=0;j--) printf("%d ",kq[i][j]);
          
  printf("\n");
      }
      
  tach(x*y,dapan,j);
      
  printf("======================\n");
      if (
  j==soa+sobprintf("  "); else printf("    ");
      for (
  i=j-1;i>=0;i--) printf("%d ",dapan[i]);
      
  getch();
      return 
  0;

  Bài 6: Đảo xâu

  PHP Code:
  /*
  - Dao xau
  - VD: abc --> cba
  */
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  #include<conio.h>
  #define MAX 50
  int main()
  {
      
  char a[MAX], b[MAX];
      
  int i;
      
  /* Nhap xau */
      
  printf("Nhap xau can dao: ");
      
  gets(a);
      
  /* Bat dau dao xau */
      
  for (i=0;i<strlen(a);i++)
          
  b[i]=a[strlen(a)-1-i];
      
  b[strlen(a)]=0/* Tao gia tri NULL ket thuc xau */
      /* Xua xau da dao */
      
  printf("Xau sau khi dao la: ");
      
  puts(b);
      
  getch();
      return 
  0;

  Bài 7: Kiểm tra xem xâu có phải xâu đối xứng hay không.

  PHP Code:
  /*
  Kiem tra xau co doi xung khong
  */
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  #define MAX 50
  int main()
  {
      
  char a[MAX];
      
  int i;
      
  printf("Nhap xau: ");
      
  fflush(stdin); gets(a);
      for (
  i=0i<strlen(a)/2i++)
      {
          if (
  a[i]!=a[strlen(a)-1-i])
             break;
      }
      if (
  i==strlen(a)/2)
         
  printf("Xau vua nhap la xau doi xung!\n");
      else
          
  printf("Xau vua nhap khong phai la xau doi xung!\n");
      
  getch();
      return 
  0;

  Contact me:
  Email: sangnd [at] svBK.vn
  Personal website: My Blog | Chat với người lạ
  Facebook Page của Bách Khoa Forum: http://www.facebook.com/svbk.vn

 2. Tớ cảm ơn 1973 đã chia sẻ.


 3. #2
  Khánh Hòa
  Tham gia ngày
  Apr 2010
  Bài gửi
  159

  Mặc định Re: Bài tập lập trình C

  đây là một số bài tập c/c++ cho anh em k55, đang học tin đại cương, mọi người làm rồi cuối tuần mình post code lên http://www.mediafire.com/?dcfitceic51i9s0
  Lần sửa cuối bởi khanhoatink4; 01-11-2011 lúc 08:37 PM

 4. #3
  .:: Grumpy svBKer ::. Avatar của 1973
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Bài gửi
  3.793

  Mặc định Re: Bài tập lập trình C

  Bài 8:
  Mã:
  /*
  - nhap mang n so nguyen
  - in ra phan tu xuat hien nhieu nhat
  */
  PHP Code:
  /*
  - nhap mang n so nguyen
  - in ra phan tu xuat hien nhieu nhat
  */
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #define MAX 50
  /*dem so lan xuat hien*/
  int count(int *aint nint x)
  {
      
  int c=1i;
      for (
  i=0;i<n;i++)
          if (
  x==a[i]) c++;
      return 
  c;
  }
  int main()
  {
      
  int a[MAX], ni;
      
  int imaxmax=0;
      do
      {
          
  printf("Nhap so phan tu cua mang N = ");
          
  fflush(stdin); scanf("%d",&n);
          if (
  n<=|| n>MAX)
             
  printf("Nhap sai roi, nhap lai de^!\n");
      } while (
  n<=|| n>MAX);
      for (
  i=0;i<n;i++)
          {
                       
  printf("Phan tu thu %2d = ",i+1);
                       
  fflush(stdin); scanf("%d",&a[i]);
                       if (
  count(a,i,a[i])>max)
                          {
  max=count(a,i,a[i]); imax=i; }
          }
      
  printf("Phan tu xuat hien nhieu nhat trong mang la %d voi %d lan xuat hien.\n",a[imax],max);
      
  getch();
      return 
  0;

  Lần sửa cuối bởi khanhoatink4; 01-11-2011 lúc 08:48 PM

 5. #4
  Khánh Hòa
  Tham gia ngày
  Apr 2010
  Bài gửi
  159

  Mặc định Re: Bài tập lập trình C

  Bài 8: Tớ có cách hơi tốn bộ nhớ nhưng độ phức tạp nhỏ hơn bài c :d

  PHP Code:

  /*
  - nhap mang n so nguyen
  - in ra phan tu xuat hien nhieu nhat
  */
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #define MAX 50
  /*dem so lan xuat hien*/
  int main()
  {
      
  int a[MAX],l[30000];
      
  int imaxmax=0;
      
  int i,j,n;
      do
      {
          
  printf("Nhap so phan tu cua mang N = ");
          
  fflush(stdin); scanf("%d",&n);
          if (
  n<=|| n>MAX)
             
  printf("Nhap sai roi, nhap lai de^!\n");
      } while (
  n<=|| n>MAX);
      for (
  i=0;i<n;i++)
          {
                       
  printf("Phan tu thu %2d = ",i+1);
                       
  fflush(stdin); scanf("%d",&a[i]);
                       
  l[a[i]]++;
          }
      
  imax=0;
      for (
  i=0;i<n;i++)
      {
          if (
  l[a[i]]>max)
          {
                          
  max=l[a[i]];
                          
  imax=a[i];
                          }
                          }
      
      
  printf("Phan tu xuat hien nhieu nhat trong mang la %d voi %d lan xuat hien.\n",imax,max);
      
  getch();
      return 
  0;


+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube