Cho quá trình cần điều khiển được mô tả bởi hàm truyền:
G(p)=k(T1p+1)e^-at/[T2p+1)(T3p+1)]
Hãy thiết kế hệ thống sử dụng PI hoặc PID:
-cấu trú hệ thống
-Lựa chọn các thống số
Khảo sát hệ thống,mô phỏng hệ thống,đánh giá hệ thống?
Các bạn giúp mình nhé?hướng dẫn chi tiết cho mình hiểu nữa nhe!thanks cả nhả