người nước ngoài dạy tiếng anh có yêu cầu biết tiếng Việt đâu mà người Việt dạy tiếng Việt phải biết tiếng anh?