thấm thoắt trên đây năm thứ 3
niềm tin gửi gắm ở quê nhà
học hành lười biếng thời sa sút
lêu lổng chơi bời máy quán ba
điểm kém không nâng ô mặt mẹ
trượt môn chưa trả buồn lòng cha
nếu còn biết đọc 1 từ hiếu
quỳ gối gập đầu trước mẹ cha