Tình hình là thứ 6 này e phải nộp đồ án môn VXL, khổ nỗi thầy chẳng dậy cái đếch gì ( e mới tập tọe học)...vứt cho mỗi quyển giáo trình về tự học, hsau viết code+mô phỏng rồi ktra....Em đăng kí làm Led matrận 8x8( 2 con 1 màu) chạy mấy chữ từ phải qua trái ạ...anh(chị) nào chỉ giúp e vs, xem code e sai ở đâu, mạch có vấn đề gì ko ạ( e chạy mô phỏng mà ko chạy)...gấp quá cuối tuần phải nộp bài rồi. Em viết bằng KelC...mail em: chienhd.dtvt@gmail.com
#include<REG51.H>
void delay(unsigned int t)
{
unsigned int i,j;
for(i=0;i<=t;i++)
for(j=0;j<=125;j++);
}


unsigned int m,n,k;

unsigned char hang[8]={0X80,0X40,0X20,0X10,0X08,0X04,0X02,0X01};
//unsigned char hang[8]={0X00,0X01,0X02,0X03,0X04,0X05,0X06,0X07};

unsigned char cot[80]={0xFF,0xFF,0x81,0x81,0x9f,0x9f,0xff,0xff, // Chu L
0xff,0xff,0x00,0x00,0x24,0x24,0x24,0xff, // Chu E
0xff,0xff,0x00,0x00,0x7e,0x81,0x81,0xff, // Chu D
0xff,0x81 ,0x00,0x3c,0x3c,0x3c,0xff,0xff, // Chu c
0xff,0x81,0x81,0x7e,0x7e,0x81,0x81,0xff, // Chu O
0xff,0xff,0x00,0x00,0x7e,0x81,0x81,0xff, // Chu D
0xff,0xff,0x00,0x00,0x24,0x24,0x24,0xff, // Chu E
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, // Led tat
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, // Led tat
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF}; //Led tat

void scan(void)
{
P3=hang[n];
if(k<=64) P2=cot[k];
if(k>8) P1=cot[k-8];
}

void main(void)
{
m=0;
while(1)
{

for(n=0;n<=7;n++)
{
k=n+m;
scan();
delay(2);
}

delay(100000);
m++;
if(m==80) m=0;
}
}

Ảnh đây ạ: em add file lên mà ko đc: http://www.upanh.com/upanh_new_pictu...rwa2w6m9bb.htm
Các pro chỉ giáo giúp e, em cám ơn trước ạ!
chienlc1105@yahoo.com