Có một số ebook hay về cảm biến, bạn nào quan tâm lấy ở link:

- Tài liệu cảm biến

- Cảm biến (tham khảo thêm các thiết bị)