Anh em có đồ án cn ctm về " BÁNH RĂNG CÁ MÁY GHÉP" thi cho tớ vơi!!!!!!!! Khó quá!!