Cho 4 điểm A,B,C,D với các tọa độ nguyên trên hệ trục tọa độ ĐÊCÁC-Oxy.Cho trước n đường thẳng song song với trục Oy và m đường thẳng song song với trục Ox (n,m<=20).Các đường thẳng này đều cắt trục Ox hay Oy tại các tọa độ nguyên.
Dữ liệu đầu vào được cho như sau:

1)Hoành độ và tung độ lần lượt của 4 điểm A,B,C,D.
2)n số nguyên là tọa độ cắt trục Ox của các đường thẳng song songvới trục Oy,các số này được sắp xếp theo thứ tự tăng dần
3)m số nguyên là tọa độ cắt trục Oy của các đường thẳng song song với trục Ox,các số này được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Lập chương trinh thuc hiện các công việc sau:

1)Kiểm tra hình tạo bởi các đỉnh A,B,C,D có phải là hình chữ nhật hay không? Thông báo kết quả lên màn hình.Nếu là hình chữ nhật thì thực hiện câu 2
2)Hãy tính xem lưới n+m đường thẳng trên chia hình chữ nhật thành bao nhiêu phần.Trong số các phần chia nhỏ ấy có bao nhiêu hinh là tam giác,tứ giác,ngũ giác,...