hum nay m nhận đề tài thực tập "TÌM HIỂU VỀ MẠNG VIỄN THÔNG Ở VIỆT NAM"
mục đích : ting hiểu kiến trúc thành phần kết nối trong mạng viễn thông
nội dung : tìm hiểu kiến trúc mạng viễn thông lý thuyết báo hiệu,các thiết bị viễn thông, tổng đài BTS...
ai có nội về đề tài này bảo cho mình với .cảm ơn nhiều.