Mình đang làm đồ án dùng VĐK điều khiển với Led MT . Mình đang bị vướng ko biết làm sao xuất 1 kí tự ngẫu nhiên trong 1 bảng mã (khi bấm từ phím ma trận luôn ) ra led MT
Ví dụ cho dễ hiểu :
Từ bảng mã

ORG 0500H
MA:
DB 0x07,0x0DB,0xDD,0xDB,0x7,0xFF ;___chu A
DB 0x1,0x6D,0x6D,0x6D,0x93,0xFF ;___chu B
DB 0x83,0x7D,0x7D,0x7D,0x0BB,0xFF ;___chu C
Khi bấm phím 1 ra chữ A, bấm phím 2 ra chữ AB, bấm lại phím 1 ra chữ ABA ...

Ai giúp mình với . Nếu ko rãnh thì có thể hướng dẫn sơ qua cách thêm 1 chữ thôi cũng dc (Nếu rãnh viết luôn cái hàm thêm chữ càng tốt )
À mình viết bằng ASM . Mong mọi người hướng dẫn bằng ASM đừng dùng C . Thx nhiều

Còn đây là code mình viết để hiện chữ cơ bản .Bấm nút 1 ra chữ A, bấm nút 2 ra chữ B thế chổ chữ A ( hix hix không biết cách cho dịch chữ đi )

BANGMA EQU 30H

ORG 00H

MOV BANGMA,#0
TUDAU:
JNB P3.0,CHU_A
JNB P3.1,CHU_B
JNB P3.2,CHU_C
JMP TT

CHU_A: MOV BANGMA,#6
JMP TT
CHU_B: MOV BANGMA,#12
JMP TT
CHU_C: MOV BANGMA,#18
JMP TT

TT:
MOV DPH,#05H
MOV DPL,BANGMA
MOV R4,#50
LOOP1:
MOV R0,#0
MOV R1,#0
LOOP2:
MOV A,R1
MOV P0,A
MOV A,R0
ADD A,R2
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CALL DELAY
INC R0
INC R1
CJNE R1,#6,LOOP2
DJNZ R4,LOOP1
JMP TUDAU

ORG 0500H
MA:
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB 0x07,0x0DB,0xDD,0xDB,0x7,0xFF //chu A
DB 0x1,0x6D,0x6D,0x6D,0x93,0xFF //chu B
DB 0x83,0x7D,0x7D,0x7D,0x0BB,0xFF //chu C

DELAY:
MOV TMOD,#01H
MOV TH0,#HIGH(-50)
MOV TL0,#LOW(-50)
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TF0
RET
END