Nếu bị cảnh cáo mức 1 chỉ được đăng kí max 18 chỉ. Nhưng trên sis chưa cập nhật vẫn là mức 0. Vậy đăng kí trên 18 chỉ đc không..