Thiết kế mạch ghép nối 8051 trên proteus
Với ma trận led 8*8

Đề bài:điều khiển ma trận led 8*8 và cho chạy 1 số hiệu ứng đèn sang hang 1 trong 1 s sau đó tắt và chuyển sang hang 2,hàng 2 sáng trong 1s và chuyển sang hàng
ORG 00H
SJMP MAIN
;================================
ORG 0BH
CLR TR0
CLR TF0
INC R0
CJNE R0,#20,CONT
MOV R0,#0
RL A
CONT:
MOV TH0,#3CH
MOV TL0,#0B0H
SETB TR0
RETI
;================================
MAIN:
MOV R0,#0
MOV TH0,#3CH
MOV TL0,#0B0H
MOV TMOD,#01
MOV IE,#82H
MOV A,#11111110B
MOV P3,#0FFH
SETB TR0
LOOP:
MOV P2,A
SJMP LOOP
;================================
END
có gì sai mong các anh chị giúp đỡ.em ko am hiểu nhiều về ASm