nhờ các anh các chị làm hộ cho em bài này vs :
xây dựng chương trình trò chơi cá lớn nuốt cá bé.trên C#, C++ or JAVA ah