hỏi về tính toán ổn định điện áp máy phát điện.theo thông số.