User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: dùng iphone điều khiển robot điều khiển bằng tay

 1. #1
  HUT's Student
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gửi
  488

  Icon10 dùng iphone điều khiển robot điều khiển bằng tay

  Mình nghĩ mãi vẫn chưa làm được, ai có sáng kiến gì xin chia sẻ, thanks trước.

  http://www.youtube.com/watch?v=uCM9o...eature=related
  [YOUTUBE]uCM9osuearw[/YOUTUBE]

 2. #2
  HUT's Student
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gửi
  488

  Mặc định Re: dùng iphone điều khiển robot điều khiển bằng tay

  không biết làm như vậy có ổn không nhỉ?
  Đây là một cuộc biểu tình của iPhone để Lego NXT truyền thông Robot thông qua trình duyệt Safari và cảm biến ánh sáng của Lego.
  To build this, you'll need a laptop, two iPhones, and a Lego NXT Robotics Kit.
  Để xây dựng này, bạn sẽ cần một máy tính xách tay, hai chiếc iPhone, và một Lego NXT Robotics Kit.
  First, build your robot.
  Thứ nhất, xây dựng robot của bạn.
  Second write some Java LeJOS Robot code.
  Thứ hai viết một số mã Java LeJOS Robot.
  Third write some Google Web Toolkit web application code.
  Thứ ba viết một số Google Web Toolkit mã ứng dụng web.
  Fourth, plug in your iPhone into the robot, and use either a browser or another iPhone to drive the Lego Robot!
  Thứ tư, cắm iPhone của bạn vào robot, và sử dụng hoặc là một trình duyệt hoặc iPhone khác vào ổ đĩa Robot Lego!
  Full details on building your own, and using this approach for other robot ideas are below.
  Chi tiết đầy đủ về xây dựng của riêng bạn, và sử dụng phương pháp này cho những ý tưởng robot khác dưới đây.
  Now wouldn't it be great if the next Lego Mindstorms Robot Brick had Wifi?
  Bây giờ nó sẽ không thể tuyệt vời nếu các Lego Mindstorms tới Robot gạch có Wifi?


  http://www.youtube.com/watch?v=7pIS6...embedded#at=34
  [YOUTUBE]7pIS69teEvw[/YOUTUBE]  Check out these detailed instructions on building the iPhone Robot.
  Kiểm tra các hướng dẫn chi tiết xây dựng các Robot iPhone.
  http://translate.googleusercontent.c...CAFYaERmcFGUXg

  Any one directional remote control idea that can support 8 states can work with the iPhone communication design.
  Bất cứ một điều khiển từ xa hướng ý tưởng cho rằng có thể hỗ trợ 8 tiểu bang có thể làm việc với thiết kế truyền thông iPhone.
  Other ideas that come to mind might be building a remote rubberband launcher, or possibly an iPhone docking station that animates when the phone rings or an alarm goes off on the phone.
  ý tưởng khác mà tôi suy nghĩ có thể xây dựng một phóng dây chun từ xa, hoặc có thể là một cổng iPhone mà sống động các hình khi điện thoại đổ chuông hoặc báo động sẽ tắt trên điện thoại.

  Step 2: Program your Robot
  Bước 2: Chương trình Robot của bạn

  I used LeJOS NXJ for this robot.
  Tôi đã sử dụng LeJOS NXJ cho robot này.
  The program for the robot is quite simple.
  Chương trình cho robot này là khá đơn giản.
  The robot determines which direction to move based on the color value from the light sensor. Download the LeJOS source here .
  http://www.battlebricks.com/models/i...IPhoneBot.java
  Robot xác định hướng để di chuyển dựa trên giá trị của màu sắc từ các bộ cảm biến ánh sáng. Tải về nguồn LeJOS ở đây .
  http://www.battlebricks.com/models/i...IPhoneBot.java

  ...
  while (true) {
  // normalize to 5 bins, 0 thru 4
  rawval = center_light.readNormalizedValue();
  ...
  Step 3: Program your Web Application
  Bước 3: Chương trình ứng dụng Web của bạn

  We need to adjust the color of the iPhone display to trigger the Lego NXT light sensor.
  Chúng ta cần phải điều chỉnh màu sắc của màn hình iPhone để kích hoạt các cảm biến ánh sáng Lego NXT.
  I wrote a very simple Google Web Toolkit client server app that has two modes.
  Tôi đã viết một Google rất đơn giản Bộ công cụ ứng dụng máy chủ Web khách hàng mà có hai chế độ.
  The first is the mode the robot uses, which changes to different shades of grey depending on the other client, which has a simple control screen.
  Đầu tiên là chế độ robot sử dụng, mà thay đổi sắc thái khác nhau của màu xám tùy thuộc vào các khách hàng khác, trong đó có một màn hình điều khiển đơn giản.
  The server simply recieves messages from the control client and sends them to the iphone client.
  Máy chủ chỉ cần nhận được tin nhắn từ các khách hàng kiểm soát và gửi chúng tới các khách hàng iphone.
  I used Eclipse to write the webapp, you can download the source code and try it out.
  Tôi sử dụng Eclipse để viết webapp, bạn có thể tải về mã nguồn và thử.


  Step 4: Drive your iPhone Lego Robot around the Office!
  Bước 4: Drive iPhone của bạn Lego Robot xung quanh văn phòng!

  Once you've got the LeJOS NXJ app uploaded to your NXT Robot, and have the Google Web Toolkit webapp running on your laptop, visit the website with the Robot's iPhone and select "Robot".
  Một khi bạn đã có LeJOS NXJ ứng dụng được tải lên NXT Robot của bạn, và có Google Web Toolkit webapp chạy trên máy tính xách tay của bạn, hãy truy cập vào trang web với iPhone của Robot và chọn "Robot".
  I adjusted the iPhone's Auto Lock setting to be Never, and the Brightness for the most constrast in color changes.
  Tôi điều chỉnh của iPhone Auto Lock được cài đặt để Không bao giờ, và độ sáng cho các constrast nhất trong thay đổi màu sắc.

  Comments? Check out our forums .
  Bình luận? Kiểm tra diễn đàn của chúng tôi .
  http://translate.googleusercontent.c...OKjuLZ2VejwiTA

  Coverage:
  Độ bao phủ:
  ars technica: Lego Mindstorms Rover driven by a pair of iPhones

  ars technica: Lego Mindstorms Rover lái xe của một cặp của iPhone
  Hack a Day: Hackit: What to do with a 1st gen iPhone?
  Hack một ngày: Hackit: Phải làm gì với một iPhone thế hệ 1?
  http://translate.googleusercontent.c...bcXZll6bIm8tww
  Engadget: Video: iPhone + LEGO robot = superfluous genius

  Engadget: Video: iPhone + LEGO robot = thừa thiên tài
  TUAW: iPhone-powered Lego vehicle
  TUAW: iPhone-powered xe Lego
  Make: Online: iPhone controlled LEGO robot
  Thực hiện: Online: LEGO robot điều khiển iPhone
  iPhone Hacks: Control Lego Mindstorms Rover with iPhone Lego NXT Robot App
  iPhone Hacks: Kiểm soát Lego Mindstorms Rover với iPhone App Robot Lego NXT
  The NXT STEP: iPhone and NXT
  Các NXT BƯỚC: iPhone và NXT
  http://translate.googleusercontent.c...2LTOs_rKeBLWjQ
  http://www.youtube.com/watch?v=TTQRz...eature=related
  [YOUTUBE]TTQRz5NVNoc[/YOUTUBE]


  http://www.youtube.com/watch?v=dDRFl...eature=related
  [YOUTUBE]dDRFlBCrOIs[/YOUTUBE]

  http://www.youtube.com/watch?v=ZNyj9...eature=related
  [YOUTUBE]ZNyj9VMiqs8[/YOUTUBE]
  Lần sửa cuối bởi quocbkneoiso; 29-04-2011 lúc 05:47 PM

 3. #3
  HUT's Student
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gửi
  488

  Mặc định Re: dùng iphone điều khiển robot điều khiển bằng tay

  Kỹ sư Yuta Sugiura cùng các đồng nghiệp tại Graduate School of Media Design, thuộc đại học Keio - Nhật Bản đã phát triển một trình ứng dụng cảm ứng đặc biệt trên iPhone để điều khiển các robot chỉ bằng các ngón tay. Trình ứng dụng đó mang tên Walky và sử dụng giao diện cảm ứng tương tác bằng ngón tay mang tên Foldy.  Thay vì phải sử dụng các tay cầm hay các bộ điều khiển thiết kế chuyên biệt để điều khiển robot thì với trình tương tác Walky, người dùng có thể sử dụng tính năng cảm ứng đa điểm, vuốt trượt ngón tay của mình trên iPhone để điều khiển các bước di chuyển bằng chân của robot như: đi, chạy, nhảy, đá bóng, di chuyển ngang...

  Trình ứng dụng này chưa được cung cấp cho người dùng hay các nhà phát triển vì hiện nó chỉ dừng lại ở mức thử nghiệm, tương thích duy nhất 1 loại robot chế tạo riêng như trên. Mặc dù nhóm phát triển không công bố thông tin về phương thức kết nối từ iPhone đến robot hay ngược lại nhưng theo nhận định thì có lẽ nó cũng sẽ dùng các kết nối không dây thông dụng như: Wifi, bluetooth... Và sắp tới đây, Walky sẽ còn được nghiên cứu thêm để áp dụng cho việc điều khiển các nhân vật trong các trò chơi điện tử.
  http://www.youtube.com/watch?v=945Z2xtdEBE
  [YOUTUBE]945Z2xtdEBE[/YOUTUBE]

 4. #4
  HUT's Student
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gửi
  488

  Mặc định Re: dùng iphone điều khiển robot điều khiển bằng tay

  Robot điều khiển thông qua điện thoại Google Android - Android SRV1

  giao diện điều khiển phần mềm cho các điện thoại Android G1 của Google để kiểm soát một Surveyor SRV1 robot. Các phần mềm cho dự án này là mã nguồn mở, tổ chức tại http://code.google.com/p/srv1console/

  http://www.youtube.com/watch?v=MmzeT...embedded#at=46
  [YOUTUBE]MmzeTcKvmjE[/YOUTUBE]
  Google phát hành thư viện robot Android

  Google releases Android robot libraries


  The Google Code team reports some good news. (I love that there's a "20% Robotics Task Force" at Google, which refers to the 20% of their time that they're allowed to spend on cool projects that they love):

  "Today we announced a fun 20% robotics project that resulted in three ways you can play with your iRobot Create®, LEGO® MINDSTORMS®, or VEX Pro® through the cloud. We did this by enhancing App Inventor for Android, contributing to the open source Cellbots Java app, and beefing up the Cellbots Python libraries. Together these apps provide new connectivity between robots, Android, the cloud, and your browser.

  You can start empowering your Android phone with robot mobility by picking the solution below that matches your skill level and programming style:

  * App Inventor for Android
  This is an entirely cloud based programming environment where you drag and drop elements into a project right within your browser. The latest features for robots include a low level Bluetooth client for connecting with many ******-enabled robots, and tight integration with LEGO MINDSTORMS. There are seven LEGO components in all, with NxtDrive and NxtDirectCommands used for driving and basic control while NxtColorSensor, NxtLightSensor, NxtSoundSensor, NxtTouchSensor, and NxtUltrasonicSensor are used for sensors.

  Also be sure to try out the social components to connect with Twitter, andTinyWebDB for hooking up to AppEngine. All of these can be used together to make your phone a powerful robot brain.

  * Cellbots for Android

  We wanted to offer a flexible application that could drive multiple platforms and support different control modes. To do this we created the Cellbots Java application which currently supports four robot platforms and allows additional robot types and UI control schemes to be added using the standard Android SDK. It is entirely open source and available for free in the Android Market so you can try it out right away.

  With it you can use the phone as a remote control with D-Pad, joystick, accelerometer, or voice control inputs. Then try mounting your phone to the robot in brain mode where you can stream video back to a web browser and make the robot speak using Android’s native text-to-speech. For those of you with two Android phones, we support remote-to-brain mode where you can ask the robot for its compass heading or change the persona on screen.

  * Cellbots Python library

  The 20% team got together to create a more modularized version of the popular Cellbots project, which is all open source code. The goal for the Python library is to allow developers an easy way to demonstrate the features on Android phones suitable for robots. There are commands to make it speak, listen, record audio, take pictures, get a geolocation, and of course provide the I/O to the bot.

  The Python code is the most flexible in terms of connectivity with support for Google Talk chat over XMPP, HTTP through a relay or direct connection, telnet, and voice input. To use it you just need to install the Scripting Layer 4 Android and enable the Python interpreter. Then copy over the Python and config files to the SD card and script away.

  We hope this gives developers, hobbyists, and students a head start in connecting the next generation of cloud apps to the world of robotics. Be sure to push your mobile phone’s processor to its limits and share the results with the Cellbots Google Group. Try using Willow Garage’s OpenCV for Android or the new Gingerbread APIs for gyroscopes, enhanced OpenGL graphics, and multiple cameras!"


  Wow, this is pretty big news for us at Xinchejian. Google releases Android robot libraries. In China, we have access to the biggest variety of Android devices, all thanks to the Shanzhai industry

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

 1. Hỏi đáp, trao đổi đề thi robocon 2010
  Gửi bởi kqha2006 trong mục Robocon
  Trả lời: 3
  Bài cuối: 11-01-2010, 11:21 PM
 2. Đề thi ROBOCON 2007 ... :^^!
  Gửi bởi Tử Phong trong mục GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI CƯƠNG
  Trả lời: 10
  Bài cuối: 02-10-2006, 02:11 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube