Nam NV trông hàng Net 23 máy, làm ca, nghỉ 2 ngày/tháng. Lương 1,6 đến 2 tr/tháng. LH: Net Đỉnh Cao MC, 10 Phó Đức Chính – Hà Nội, 0912733330 (Không qua môi giới).