Tình hình là nhóm đệ làm thực tập tay nghề thiết kế cái mạch khuếch đại sử dụng transisto lưỡng cực BJT có bao gồm cả nguồn 1 chiều cung cấp, huynh nào còn giữ báo cáo thực tập thì share cho đệ với