Các bạn ơi, ai biết về các quy định giành cho sinh viên không đủ điều kiện nhận đồ án đợt 1 muốn xin bảo vệ đợt 2 thì cho mình ý kiến với