Có mấy bài kỹ thuật lập trình mừ phải làm theo 5 bước ntn :
b1: xác định vấn đề bài toán (input_output)
b2: lựa chọn cấu trúc dữ liệu
b3: thiết kế chuơng trình
b4: xây dựng thuật toán
b5: cài đặt chuơng trình.
Mọi người giúp em với để tham khảo với. Mẹo nhất là làm ntn để xác định ra input output và lựa chọn cấu trúc dl tốt nhất. Hic thầy k dạy mấy đọc sách mà em thấy đầu bài 1 kiểu input output luận ra 1 kiểu hic . Mọi người giúp e 3 bài này tham khảo với ạ mỗi bài 1 dạng:

Bài 1: Viết chuơng trình sinh một mảng 1 chiều N phần tử, các phần tử có kiểu integer. Hãy đảo vị trí các phần tử trong mảng sao cho: Các phần tử âm được dồn về phía cuối mảng, các phần tử dương được dồn về phía đầu mảng. Thứ tự các phần tử cùng đầu xuất hiện trong mảng không thay đổi. Viết các phần tử của mảng trước và sau khi đảo ra màn hình.
Ví dụ: Mảng ban đầu sinh được :
-2 5 1 -9 6 2 4 -1 7 -3 8 3
Mảng sau khi đảo
5 1 6 2 4 7 8 3 -2 -9 -1 -3

Bài 2: Viết chương trình nhập 1 xâu chữ cái thường, kiểm tra xem xâu có đối xứng không? (Xâu đối xứng là xâu nếu đem đảo ngược lại nhân được xâu ban đầu. Ví dụ 'abba' ; 'abcba' là các xâu đối xứng). Nếu không đối xứng, kiểm tra xem nó có khả đối xứng không? ( Xâu khả đối xứng là xâu sau khi đổi chỗ 1 số cặp ký tự trong xâu sẽ được xâu đối xứng)

Bài 3:
Cho file văn bản INPUT.TXT ghi 2 số nguyên dương N,q (q có thể là 2, 8 hoặc 16).
Đọc N,q ra bộ nhớ. Tìm biểu diễn của N ( hệ đếm cơ số 10) sang hệ đếm cơ số q. Kết quả ghi vào file văn bản OUTPUT.TXT
Ví dụ:
INPUT.TXT10 2
OUTPUT.TXT 1010
INPUT.TXT 59 16
OUTPUT.TXT 3B