Em Cần Giúp Đỡ Gấp, về cách lấy giá trị trung bình trên đồ thị.

Em đang nghiên cứu vè MATLAB. Có ai biết thì giúp đỡ em một chút.
Ví dụ vẽ một đồ thị đơn giản y=f(x)= 3x+2 với x chạy trong khoảng từ (0 đến 100).
Sau đó ta muốn tính giá trị trung bình của y. Cách đơn giản là dùng hàm Plot(x,y) và lệnh mean(y).
Nhưng có 1 vấn đề là em không biết cách lấy giá trị trung bình trên 1 khoảng bất kỳ của đồ thị, chứ không phải là cả đồ thị. Ví dụ như muôn tính mean(y) trong khoảng (x từ 35 đến 55) chẳng hạn.
Ai biết làm ơn viết giùm em đoạn code. Em cảm ơn rất nhiều.

Tiện thể các anh giải thích giùm em hàm Linterp, và cho em một ví dụ cụ thể. Em có gõ help trên matlab mà không hiểu lắm.


Thanks nhiều ạ!