Tài liệu tham khảo về bài giảng truyền số liệu
http://docs.4share.vn/docs/2809/Bai_..._chuong_1.html