Chương 2: Đặc tính cơ và các trạng thái làm việc của động cơ điện
http://docs.4share.vn/docs/10002/Gia..._Chuong_2.html