Mình có một câu hỏi thế này.
Mình đang làm đồ án liên quan đến Matlab.
Mình đang vẽ một hình, ví dụ như vẽ hình chữ nhật và mình muồn chú thích các kích thướnc chiều dài và chiều cao của nó.
Yêu cầu là chữ số thể hiện kích thước phải bám theo chiều dài và chiều cao.
Chũ số bám theo chiều dài thì mình làm được rồi, nhưng còn chữ bám theo chiều cao thì mình không làm được (mặc dù cũng hiện ra kích thước của chiều cao).
Có ai biết chỉ dùm mình với.
Mình xin cảm ơn nhiều!