Tài liệu tham khảo về kỹ thuật viễn thông
http://docs.4share.vn/docs/5772/Chuo..._vi_ba_so.html