Truyền dữ liệu tương tự và dữ liệu số (Analog and digital data transmission) Trong việc truyền dữ liệu từ nguồn đến đích, những vấn đề liên quan là bản chất tự nhiên của dữ liệu, điều kiện vật lý thực tế để truyền dữ liệu và phương pháp xử lý hay hiệu chỉnh nào có thể được áp dụng trên đường truyền để đảm bảo rằng thiết bị thu có khả năng thông dịch dữ liệu khi nó nhận được. Với cả ba vấn đề trên, ta phải giải quyết với cả hai khái niệm là tương tự (analog) và số (digital). Các thuật ngữ tương tự và số cũng giống như các thuật ngữ liên tục (continuous) và rời rạc (discrete). Hai thuật ngữ này được sử dụng thường xuyên trong truyền thông dữ liệu với ít nhất là ba ngữ cảnh sau: - Dữ liệu (Data).
http://docs.4share.vn/docs/2079/Bai_..._chuong_6.html