Bài giảng về ATM Phần 1: Nguyên lý ATM 3.6.1.2 Mô hình tham chiếu giao thức của mạng B-ISDN mặt phẳng quản lý, mặt phẳng điều khiển (hay báo hiệu) và mặt phẳng của ngời sử dụng. Hình 3.19: Mô
http://docs.4share.vn/docs/3147/Bai_giang_ATM.html