Tình hình là năm nay em năm 4 rồi mà chưa biết chọn gì cho đồ án tốt nghiệp cũng như những vấn đề liền quan đến đồ án tốt nghiệp chuyên ngành viễn thông. Như là chọn đề tài nào hay, ứng dụng thực tế nhiều. Ngôn ngữ lập trinh cần sử dụng trong đồ án tốt nghiệp... Mong anh/ chị đi trước cho em vài lời khuyên.
Thanks all. Chúc vui