ở 46*C,áp suất hơi bão hòa của chất A dạng lỏng là 50mmHg,của chất A dạng rắn là 49,5 mmHg
ở 45*C,,áp suất hơi bão hòa của chất A lỏng lớn hơn của A rắn là 1mmHg.
tính nhiệt độ nóng chsyr của chất A biết nhiệt hhoas hơi là 9kcal/mol
xem thể tích riêng của dạng A lỏng và rắn là xấp xỉ nhau
thank you very nhiều