Mình chưa hiểu về hàm lớp Friend, phạm vi hoạt động, cách kế thừa, khai báo, v.v... nếu được có thể cho mình một vài ví dụ cụ thể (từ dễ đến khó).
Trả lời cho mình qua email: tuyen20003@yahoo.com