Các tiền bối đi trươc xin chỉ giáo, em bây giờ bắt đầu học....
nên bắt đầu thế nào đây??