Đại ca nào đang có đề tài nghiên cứu về IT thì cho em tham gia với.
Email của em là : nguyentrunghiu@gmail.com