đội đã có kinh nghiệm một năm kinh nghiệm đến vòng 2 KV miền bắc.
Hãy tham gia để thỏa sức sáng tạo nào.