K52: Phòng ĐTĐH thay đổi lịch thi 2 môn ME4122_Các phương pháp gia công tinh và ME4022_Chế tạo phôi.
Xem lịch thi mới tại đây.