[COLOR="Magenta"]Tình yêu thật đẹp. Có rất nhiều điều khác nhau, cách thể hiện cũng khác nhau mà người ta làm cho người mình yêu. Vậy còn bạn thì sao, hãy chứng tỏ mình yêu bạn ý