bai1

cho mạch sau vớiVin =10sinwt ,Vy=0,6V. Vz=3v
vẽ dặt tuyến ra (Vin-Vout) và dang sóng Vin(t) Vout(t) tương ứng
a)rd=0;
b)rd=0,5.R=1k
bài này ngc lại với bài trên ( xén dưới) cho e hoi khi rd=0,5 R=1k Vin>-3,6
thì tinh Vout như thế nào
bai2

cho mạch sau vớiVin =10sinwt ,Vy=0,7V. Vz=3v,rd=0;
vẽ dặt tuyến ra (Vin-Vout) và dang sóng Vin(t) Vout(t) tương ứng
a)R2=0;
b)R2=220
..e cam on trc