làm thé nào để đưa dòng chữ chạy trong chương trình lập trình c++ ra màn hình chờ của máy tính ?