GIÁO TRÌNH ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN XA

MỤC LỤC
Chương 1 Các hệ thống đo xa 3
Chương 2 Tính toán các thông số hệ thống đo xa tần số 13
Chương 3 Tính toán các thông số hệ thống đo xa thời gian – xung 26
Chương 4 Hệ thống đo xa mã – xung 31
Chương 5 Hệ thống đo lường xa thích nghi 39
Chương 6 Mã và chế biến mã 43
Chương 7 Kênh liên lạc 61
Chương 8 Các biện pháp nâng cao độ chính xác truyền tin 66
Chương 9 Thiết bị mã hóa và dịch mã 75
Chương 10 Cơ bản về lý thuyết truyền tin 80
Chương 11 Độ tin cậy của hệ thống đo xa 93

Download Tài liệu GIÁO TRÌNH ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN XA