giúp mình nha các bạn

viết CT xuất OFH ra port 1
viết CT xóa 250 ô nhớ RAM ngoài có địa chỉ bắt đầu là 4000H

cảm ơn các bạn nhiều nha