Môn vật lí điện tử:

Lớp chuyển tiếp p - lí tưởng, biểu diễn một cách định tính bằng hình vẽ và giải thích các đại lượng : mật độ điện tích, điện trường, sơ đồ vùng năng lượng, nồng độ hạt dẫn trạng thái cân bằng.

nếu khó diễn đạt thì ó thể chỉ ho em trang tài liệu liên quan đến vấn đề trong sách vật lí điện tử của thầy phùng hổ ạ. Thank!!!