Link download : http://yeuanh.info/kho/SQLServer2000.exe
CD key :CPVYX-78M3J-28PCQ-8HWR7-M9388
Tài liệu hướng dẫn và bài tập : http://www.vovisoft.com