ai biết hiệu ứng gương cho video của 2 cái này chỉ em với
Vd: effec 0:23->00
http://www.youtube.com/watch?v=AEDsX5_T8lo