TÀI LIỆU HỌC TIẾNG NHẬT SƠ CẤP:
Đây là những tài liệu học Tiếng Nhật sơ cấp tớ sưu tầm và học trong thời gian qua.Thấy hiệu quả nên giờ up lên share với mọi người.
I. MINNA NO NIHONGO ( 1 -50)
1.Book: http://www.ziddu.com/download/10810185/book.pdf.html
2. Audio:
( 1 – 25 ) : http://www.ziddu.com/download/10813630/1-6.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10813631/7-12.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10813632/13-18.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10813634/19-25.rar.html
( 26 – 50): http://www.ziddu.com/download/10816194/26-34.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10816195/35-42.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10816198/43-50.rar.html
3. Từ Vựng – Ngữ Pháp:
( 1- 25 ) : http://www.ziddu.com/download/108136...UPHAP.rar.html
( 26 – 50): http://www.ziddu.com/download/108161...UPHAP.rar.html
4.Key bài Tập:
( 1-25): http://www.ziddu.com/download/10813629/BAIGIAI.rar.html
( 26-50 ): http://www.ziddu.com/download/10816197/BAIGIAI.rar.html
II. Tài Liệu bổ trợ rất hiệu quả học Tiếng Nhật Sơ Cấp:
- Luyện Nghe Tiếng Nhật hiệu quả với Yasashi Nihongo: Audio + bài đọc:
http://www.ziddu.com/download/10812552/1-10.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10812554/11-20.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10812550/21-30.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10812553/31-40.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10812551/41-50.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10819699/51-60.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10819701/61-70.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10821016/71-80.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10821014/81-90.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10821015/91-100.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10820053/101-110.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10821167/111-126.rar.html
- Luyện đọc Hiragana bằng những câu chuyện tranh Nhật Bản Lý Thú:
http://www.ziddu.com/download/108099...atBan.rar.html
- Tính Từ Trong Tiếng Nhật so8 cấp và căn bản:
http://www.ziddu.com/download/108099..._nhat.pdf.html
- Bảng chia động từ Tiếng Nhật:
http://www.ziddu.com/download/108099...gnhat.doc.html
- Từ Điển Tịếng Nhật bằng hình ảnh theo Các Chủ Đề ( Song Ngữ Anh – Nhật)
http://www.ziddu.com/download/108099...onary.pdf.html
- Học KanJi:
http://www.ziddu.com/download/108099..._book.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/108099...opics.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/108099...ongDu.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/10809973/.html
- Tiếng Nhật Sơ Cấp:
http://www.ziddu.com/download/108101...gnhat.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/108101...socap.pdf.html
- Học Tiếng Nhật Theo Tiếng Anh:
http://www.ziddu.com/download/108211...Part1.rar.html
http://www.ziddu.com/download/108211...Part2.rar.html
- Đề Thi 4 Kyu 2001 – 2005:
http://www.ziddu.com/download/108101...-2005.pdf.html
- 6.Phần mềm đọc file đuôi Djew
http://www.ziddu.com/download/108150...iDjew.rar.html