Mình sưu tầm được một số đồ án, báo cáo thực tập các chuyên nghành của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong khả năng hạn hẹp của bản thân, mình đã chia ra các chuyên nghành khác nhau cho các bạn dễ tra cứu những gì mình cần, tuy nhiên do kiến thức còn hạn hẹp nên có thể chưa được chính xác, mong các bạn thông cảm.
1. Đồ án bảo vệ rơ le:

http://www.ziddu.com/download/620412...yViet.rar.html

http://www.ziddu.com/download/620412...Nghia.rar.html

http://www.ziddu.com/download/620412...yLong.rar.html

2. Đồ án cao áp:

http://www.ziddu.com/download/617418...CAOAP.rar.html

http://www.ziddu.com/download/617418...caoap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/617418...hoTBA.rar.html

http://www.ziddu.com/download/6174183/BTDcaoap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/617418...banve.rar.html

http://www.ziddu.com/download/617418...Chuoc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/617418...Thang.rar.html

http://www.ziddu.com/download/617418...110kV.rar.html

http://www.ziddu.com/download/617418...Thang.rar.html

http://www.ziddu.com/download/388072...Chuoc.rar.html

3. Đồ án lưới:

http://www.ziddu.com/download/618365...uvuc3.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618365...ietke.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618365...uvuc1.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618365...hutai.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618365...huvuc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618365...Trang.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618365...n-103.rar.html

http://www.ziddu.com/download/6183658/DoanLuoi.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618365...uvuc2.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618366...vaTBA.rar.html

http://www.ziddu.com/download/388071...ayDam.rar.html

4. Đồ án cơ khí ứng dụng:

http://www.ziddu.com/download/619464...131bv.rar.html

http://www.ziddu.com/download/6194647/ROBOT.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619464...utruc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619464...N-130.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619465...ng-80.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619465...OTMMR.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619465...109bv.rar.html

5. Đồ án cung cấp điện:

http://www.ziddu.com/download/617976...coHai.rar.html

http://www.ziddu.com/download/617976...Quang.rar.html

http://www.ziddu.com/download/617976...Khanh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/617976...uGiay.rar.html

http://www.ziddu.com/download/617976...Thong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/617977...ayLoi.rar.html

http://www.ziddu.com/download/617977...taoBm.rar.html

http://www.ziddu.com/download/617977...ongBi.rar.html

http://www.ziddu.com/download/617977...Quang.rar.html

http://www.ziddu.com/download/617977...GHIEP.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618079...Thong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618079...yKhai.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618079...Thong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618079...Thuan.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618079...aybay.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618079...Thuan.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618079...Thong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618079...yTuan.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618080...coHai.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618080...ongbi.rar.html

http://www.ziddu.com/download/388072...epCCD.rar.html

6. Đồ án điện tử công suất:

http://www.ziddu.com/download/618767...suat1.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618767...gsuat.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618767...ichTu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618767...entro.rar.html

http://www.ziddu.com/download/6187679/DAcoint.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618768...chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618768...entan.rar.html

http://www.ziddu.com/download/6187682/DADTCS2.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618768...chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618768...adien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618800...endan.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618800...ietdo.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618800...chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618800...tanso.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618800...mxung.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618800...ientu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618801...oiA-D.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618801...NTUCS.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618801...AcQuy.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618801...chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618811...chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/6188111/UPS.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618811...entro.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618811...udien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618811...achso.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618811...acquy.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618811...udong.rar.html

7. Đồ án đo lường và tin học ứng dụng:

http://www.ziddu.com/download/619644...U-104.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619644...2bctt.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619644...VAR31.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619644...akenh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619644...do-36.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619644...1bctt.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619644...odien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619644...5kenh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619644...en-76.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619645...khien.rar.html

8. Đồ án khí cụ điện và thiết bị điện:

http://www.ziddu.com/download/619820...eWave.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619820...yDien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619820...ydien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619820...ayTon.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619820...ha-99.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619820...yChoi.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619820...Duong.rar.html
http://www.ziddu.com/download/619820...Chinh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619820...haySy.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619820...ayDuc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619848...o3pha.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619848...Chinh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619848...Thanh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619848...Thanh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619849...lngsc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619849...tdien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619849...udong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619849...o3pha.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619849...nCL_D.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619849...coHue.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619862...yTieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619862...Y8BIT.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619862...yDich.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619862...Thinh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619862...haySy.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619863...ayHuu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619863...yDung.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619863...ayBai.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619863...ientu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619863...oc-27.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619868...yHung.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619868...ayDuc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619869...ngsoc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619869...lngsc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619869...YDIEN.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619869...yHung.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619869...phaLS.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619869...Thanh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619869...chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619869...hayCu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619883...udien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619883...dyqun.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619883...yMinh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619884...ienap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619884...IENTU.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619884...-35bv.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619884...B3PHA.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619884...chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619884...n36kV.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619884...euhoa.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619899...ghiem.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619899...Thanh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619900...yHung.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619900...ayHuu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619900...tdien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619900...amdau.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619900...p35kV.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619900...yHung.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619900...00kVA.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619900...A1pha.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619910...a-116.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619910...ayThi.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619910...hayCu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619910...atlon.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619910...ayThi.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619910...Thanh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619910...chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619911...110kV.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619911...va-77.rar.html

http://www.ziddu.com/download/619911...NGSOC.rar.html

9. Đồ án nhà máy điện:

http://www.ziddu.com/download/618736...duong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/6187369/NMD4X400.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618737...ydien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618737...ienap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618737...YDIEN.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618737...YDIEN.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618737...en-81.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618737...dein2.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618737...dein1.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618737...ydien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618744...ydien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/6187441/NMD4X400.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618744...tdien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/618744...dien1.rar.html

http://www.ziddu.com/download/6187444/TKNMD.rar.html

http://www.ziddu.com/download/388071...epNMD.rar.html

Các bạn cần File nào thì tải về tham khảo, thân!